Για παράτυπο διαγωνισμό στο Δήμο Μεσολογγίου μιλά ο ΣΑΤΕ

Για παράτυπο διαγωνισμό στο Δήμο Μεσολογγίου μιλά ο ΣΑΤΕ

Ο Πανελληνίος Συνδέσμος Τεχνικών Εταιρειών με επιστολή του κάνει λόγο για παράτυπη διαδικασία διαγωνισμού από τον Δήμο Μεσολογγίου για το έργο «Συντήρηση και Εκσυγχρονισμός Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ομβρίων, υποδομών από τις καταστροφικές πλημμύρες του Οκτωβρίου 2016» και καλεί τη δημοτική αρχή Μεσολογγίου «προκειμένου να μην παρατηρηθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου λόγω μη σύννομων προβλέψεων στην διακήρυξή του» να ακυρώσει τη διαδικασία και να επαναπροκηρύξει το έργο «με ανοικτές διαδικασίες, δίνοντας την δυνατότητα συμμετοχής και σε πολλές εργοληπτικές εταιρείες που εδράζουν στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας».

Αναλυτικά:
Μέλη μας, μας ενημέρωσαν για την εν θέματι διακήρυξη στην οποία εντοπίζονται τα ακόλουθα:
1) Από κανένα προφανή λόγο δεν στοιχειοθετείται το επείγον του έργου εφ” όσον το έργο δημοπρατείται τον Ιούνιο 2018 και αναφέρεται σε αποκατάσταση βλαβών που έγιναν από τις πλημμύρες του Οκτωβρίου 2016.
2) Το γεγονός ότι η πίστωση του Υπουργείου Υποδομών φέρει ημερομηνία έγκρισης την 2/11/2017 δεν συνηγορεί στο επείγον αλλά στο αντίθετο, ενώ οφείλεται σε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής που δεν φρόντισε να την εξασφαλίσει εγκαίρως. Επίσης η υπ’αριθ.32 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας συντάχθηκε μόλις το 2018, δηλαδή, τουλάχιστον 15 μήνες μετά τις πλημμύρες, πράγμα που επίσης δεν συνηγορεί σε κατεπείγουσες εργασίες. Θυμίζουμε ότι η παράγραφος 2γ του άρθρου 32 προβλέπει ότι: «η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» Η τελευταία απαίτηση του νόμου δεν φαίνεται ότι εξασφαλίζεται στο εν θέματι έργο, σύμφωνα με τα
ανωτέρω αναφερόμενα.
3) Η επιλογή ανοιχτής διαδικασίας διαγωνισμού με χρήση του άρθρου 125 του ν.4412/2016 περί σύντμησης των προθεσμιών δημοπράτησης θα εξασφάλιζε μειοδότη σε 15 ημέρες από την ανάρτηση του διαγωνισμού στο ΚΗΜ∆ΗΣ, χωρίς κανένα περιορισμό συμμετοχής και με σαφώς ευνοϊκότερα οικονομικά αποτελέσματα για τον ∆ήμο και τους ∆ημότες σας. Αντιθέτως, εσείς επιλέξατε την πρόσκληση σε τέσσερις μόνο εταιρείες εκ των οποίων μάλιστα καμμία δεν έχει έδρα στον νομό Αιτωλοακαρνανίας.
4) Από την απλή ανάγνωση της ενότητας στην οποία περιγράφονται οι εργασίες και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου προκύπτει μεν ανάγκη αντικατάστασης των αντλιών του αντλιοστασίου όχι όμως λόγω των καταστροφικών πλημμύρων του Οκτωβρίου 2016 αλλά λόγω φθοράς από την λειτουργία τους στον χρόνο (!). ∆ηλαδή, από κανένα σημείο της περιγραφής των εργασιών δεν προκύπτει επείγουσα ανάγκη υλοποίησης του έργου αφού γίνεται παραδεκτό ότι οι αντλίες λειτουργούν και έχουν την φυσιολογική φθορά από τον χρόνο λειτουργίας τους. Για την απόδειξη του ισχυρισμού μας παραθέτου με αυτούσια την ενότητα «Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου» σύμφωνα με το πρακτικό της υπ’ αριθ. 19ης/2018 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου Ι. Π. Μεσολογγίου / ΑΡΙΘΜΟΣΑΠΟΦΑΣΗΣ 228 /2018):
«Στο αντλιοστάσιο Α01 θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες : Αντικατάσταση των αντλιών του αντλιοστασίου λόγω φθοράς από την πολυετή λειτουργία τους με νέες. Οι νέες αντλίες θα είναι κατάλληλες για όμβρια και το παραπάνω θα αποδεικνύεται με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή των αντλιών. Είναι επιθυμητή η ικανότητα διέλευσης στερεών όπως χαλίκια, φύλλα, κλαδιά μικρού μεγέθους κ.λπ. ώστε να αποφεύγεται η έμφραξη των αντλιών. Οι νέες αντλίες είναι επιθυμητό να έχουν μικρότερη ηλεκτρική κατανάλωση χωρίς το παραπάνω να επηρεάζει την απόδοσήτους.Τοποθέτηση μιας επιπλέον από τις σημερινές αντλίες στο αντλιοστάσιο, ώστε να αυξηθεί η παροχετευτικότητα του αντλιοστασίου σε έκτακτες συνθήκες. Επισκευή ή αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων δικλείδων και βαλβίδων των αντλιών. Τοποθέτηση νέων θυροφραγμάτων στους θαλάμους απομόνωσης. Τοποθέτηση νέων ρυθμιστώνσυχνότητας(Inverter). Νέος πίνακας χαμηλής τάσης σύμφωνα με τις νέες αντλίες
και το σύστημα ελέγχου λειτουργίας. Έλεγχος και επέκταση του συστήματος αυτοματισμού για την πλήρη λειτουργία των αντλιοστασίου. Έλεγχος και πλήρης αποκατάσταση του μετρητή στάθμης. Έλεγχος και πλήρης αποκατάσταση του εσωτερικού φωτισμού καθώς και του εφεδρικού φωτισμού ασφαλείας. Συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργίας των ανυψωτικών διατάξεων των αντλιοστασίων. Επισκευή των σκυροδεμάτων των φρεατίων των αντλιών, αποκατάσταση των σημείων στα οποία υπάρχουν ρηγματώσεις και κάλυψη του οπλισμού στα σημεία που απαιτείται. Επισκευή των θυρών, παραθύρων καθώς και αποκατάσταση του συρματοπλέγματος περιμετρικά του αντλιοστασίου. Επισκευή ή αντικατάσταση των κλειδαριών, τζαμιών όπου απαιτείται. Χρωματισμός των οικίσκων εξωτερικά και εσωτερικά. Τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στο αντλιοστάσιο, ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία των αντλιών σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής. Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα πρέπει να έχει δυνατότητα ώστε να λειτουργεί το σύνολο των αντλιών σε κάθε αντλιοστάσιο, ο φωτισμός καθώς και οποιοδήποτε όργανο που συμμετέχει στη λειτουργία. Η ελάχιστη διάρκεια αυτονομίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα είναι 8 ώρες. Η μεταγωγή από το δίκτυο της ∆ΕΗ στη λειτουργία του Η/Ζ θαγίνεται αυτόματα χωρίς την ανάγκη ύπαρξης προσωπικού. Στο αντλιοστάσιο Α 02 θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: Αντικατάσταση των αντλιών του αντλιοστασίου λόγω φθοράς από την πολυετή λειτουργία τους με νέες. Οι νέες αντλίες θα είναι κατάλληλες για όμβρια και το παραπάνω θα αποδεικνύεται με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή των αντλιών. Είναι επιθυμητή η ικανότητα διέλευσης στερεών όπως χαλίκια, φύλλα, κλαδιά μικρού μεγέθους κ.λπ. ώστε να αποφεύγεται η έμφραξη των αντλιών. Οι νέες αντλίες είναι επιθυ
μητό να έχουν μ ικρότερη ηλεκτρική κατανάλωση χωρίς το παραπάνω να επηρεάζει την απόδοσή τους.
Τοποθέτηση μιας επιπλέον από τις σημερινές αντλίες στο αντλιοστάσιο, η οποία έχει αφαιρεθεί από τη θέση της, ώστε να αυξηθεί η παροχετευτικότητα του αντλιοστασίου σε έκτακτες συνθήκες. Επισκευή ή αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων δικλείδων και βαλβίδων των αντλιών. Τοποθέτηση νέων θυροφραγμάτων στους θαλάμους απο μόνωσης.Τοποθέτηση νέων ρυθμιστών συχνότητας(Inverter). Νέος πίνακας χαμηλής τάσης σύμφωνα με τις νέες αντλίες και το σύστημα ελέγχου λειτουργίας. Έλεγχος και επέκταση του συστήματος αυτοματισμού για την πλήρη λειτουργία των αντλιοστασίου. Έλεγχος και πλήρης αποκατάσταση του μετρητή στάθμης. Έλεγχος και πλήρης αποκατάσταση του εσωτερικού φωτισμού καθώς και του εφεδρικού φωτισμού ασφαλείας. Συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργίας των ανυψωτικών διατάξεων των αντλιοστασίων. Επισκευή των σκυροδεμάτων τωνφρεατίων των αντλιών, αποκατάσταση των σημείων στα οποία υπάρχουν ρηγματώσεις και κάλυψη του οπλισμού στα σημεία που απαιτείται. Επισκευή των θυρών, παραθύρων καθώς και αποκατάσταση του συρματοπλέγματος περιμετρικά τουαντλιοστασίου. Επισκευή ή αντικατάσταση των κλειδαριών, τζαμιών
όπου απαιτείται. Χρωματισμός των οικίσκων εξωτερικά και εσωτερικά. Τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στο αντλιοστάσιο, ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία των αντλιών σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής. Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα πρέπει να έχει δυνατότητα ώστε να λειτουργεί το σύνολο των αντλιών σε κάθε αντλιοστάσιο, ο φωτισμός καθώς και οποιοδήποτε όργανο που συμμετέχει στη λειτουργία. Η ελάχιστη διάρκεια αυτονομίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα είναι 8 ώρες. Η μεταγωγή από το δίκτυο της ∆ΕΗ στη λειτουργία του Η/Ζ θα γίνεται αυτόματα χωρίς την ανάγκη ύπαρξης προσωπικού . Στο αντλιοστάσιο Α 03 θα γίνουν οι παρακάτωεργασίες : Αντικατάσταση των αντλιών του αντλιοστασίου λόγω φθοράς από την πολυετή λειτουργία τους με νέες. Οι νέες αντλίες θα είναι κατάλληλες για όμβρια και το παραπάνω θα αποδεικνύεται με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή των αντλιών. Είναι επιθυμητή η ικανότητα διέλευσης στερεών όπως χαλίκια, φύλλα, κλαδιά μικρού μεγέθους κ.λπ. ώστενα αποφεύγεται η έμφραξη των αντλιών. Οι νέες αντλίες είναι επιθυμητό να έχουν μικρότερη ηλεκτρική κατανάλωση χωρίς το παραπάνω να επηρεάζει την απόδοσή τους. Τοποθέτηση μιας επιπλέον από τις σημερινές αντλίες στοαντλιοστάσιο, η οποία έχει αφαιρεθεί από τη θέση της, ώστε να αυξηθεί η παροχετευτικότητα του αντλιοστασίου σε έκτακτες συνθήκες. Επισκευή ή αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων δικλείδων και βαλβίδων των αντλιών. Τοποθέτηση νέων θυροφραγμάτων στους θαλάμους απομόνωσης. Τοποθέτηση νέων εκκινητών για όλες τις αντλίες. Νέος πίνακας χαμηλής τάσης σύμφωνα με τις νέες αντλίες και το σύστημα ελέγχου λειτουργίας. Έλεγχος και επέκταση του συστήματος αυτοματισμού για την πλήρη λειτουργία των αντλιοστασίου.Έλεγχος και πλήρης αποκατάσταση του μετρητή στάθμης. Έλεγχος και πλήρης αποκατάσταση του εσωτερικού φωτισμού καθώς και του εφεδρικού φωτισμού ασφαλείας. Συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργίας των ανυψωτικών διατάξεων των αντλιοστασίων. Επισκευή των σκυροδεμάτων των φρεατίων των αντλιών, αποκατάσταση των σημείων στα οποία υπάρχουν ρηγματώσεις και κάλυψη του οπλισμού στα σημεία που απαιτείται. Επισκευή των θυρών, παραθύρων καθώς και αποκατάσταση του συρματοπλέγματος περιμετρικά του αντλιοστασίου. Επισκευή ή αντικατάσταση των κλειδαριών, τζα
μιών όπου απαιτείται. Χρωματισμός των οικίσκων εξωτερικά και εσωτερικά. Τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στο αντλιοστάσιο, ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία των αντλιών σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής. Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα πρέπει να έχει δυνατότητα ώστε να λειτουργεί το σύνολο των αντλιών σε κάθε αντλιοστάσιο, ο φωτισμός καθώς και οποιοδήποτε όργανο που συμμετέχει στη λειτουργία. Η ελάχιστη διάρκεια αυτονομίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα είναι 8 ώρες. Η μεταγωγή από το δίκτυο της ∆ΕΗ στη λειτουργία του Η/Ζ θα γίνεται αυτόματα χωρίς την ανάγκη ύπαρξης προσωπικού.»
5) Ενώ στο άρθρο 6 του αποσπάσματος της υπ’αριθ.19/2018 συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής
αναφέρεται ρητά ότι κριτήριο της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στην συνέχεια και συγκεκριμένα στο άρθρο ∆ περί της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών και συγκεκριμένα στην παράγραφο β γίνεται αναφορά σε προτάσεις των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό επί κριτηρίων διαπραγμάτευσης – κριτήρια τα οποία δεν αναφέρονται πουθενά στην απόφαση η οποία επέχει θέση διακήρυξης- που θα υποβληθούν στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και θα αξιολογηθούν από την επιτροπή διαπραγμάτευσης πριν την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, που στο μεταξύ θα φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής. Τα ανωτέρω προβλεπόμενα στην απόφαση είναι απολύτως αντιφατικά, δεν προβλέπονται στην νομοθεσία και ως εκ τούτου καθιστούν την όλη διαδικασία άκυρη. Προκειμένου να μην παρατηρηθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου λόγω μη σύννομων προβλέψεων στην διακήρυξη του εν θέματι έργου με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής σας καλούμε να ακυρώσετε την διαδικασία και να επαναπροκηρύξετε το έργο με ανοικτές διαδικασίες, δίνοντας την δυνατότητα συμμετοχής και σε πολλές εργοληπτικές εταιρείες που εδράζουν στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.

comments powered by Disqus