Ορίστηκαν οι προσωρινές διοικήσεις της κοσµητείας και των τμημάτων της γεωπονικής σχολής

Ορίστηκαν οι προσωρινές διοικήσεις της κοσµητείας και των τμημάτων της γεωπονικής σχολής

Δημοσιεύθηκε η απόφαση ορισμού των προσωρινών Κοσμητόρων Σχολών και Προέδρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, μεταξύ αυτών και στα νεοϊδρυθέντα τμήματα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων (Αγρίνιο) και Επιστήµης Βιοσυστηµάτων και Γεωργικής Μηχανικής, Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών και Φυτικής Παραγωγής ( Μεσολόγγι).

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Προσωρινό Κοσμήτορα τον Γεώργιο Τσιάμη του Αθανασίου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (Α.Δ.Τ. ΑΝ 264812), με θητεία έως 31.8.2019.

Τμήματα της Σχολής ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών: Προσωρινό Πρόεδρο τον Κωνσταντίνο
Κουτσικόπουλο του Βασιλείου, Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας (Α.Δ.Τ. ΑΒ 040452), για χρονικό διάστημα
μέχρι το Τμήμα να καταστεί αυτοδύναμο, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής: Προσωρινό Πρόεδρο τον Θεόδωρο Τσέλιο του Βασιλείου, Αναπληρωτή
Καθηγητή του Τμήματος Χημείας (Α.Δ.Τ. ΑΙ 773967), για
χρονικό διάστημα μέχρι το Τμήμα να καταστεί αυτοδύναμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Τμήμα Γεωπονίας: Προσωρινό Πρόεδρο τον Αχιλλέα Θεοχάρη του Δημητρίου, Αναπληρωτή Καθηγητή
του Τμήματος Χημείας (Α.Δ.Τ. Χ 296232), με θητεία έως
31.8.2019.
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων:Προσωρινό Πρόεδρο τον Γεώργιο Κεχαγιά του Αχιλλέα,
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (Α.Δ.Τ. ΑΑ 303758), για χρονικό διάστημα
μέχρι το Τμήμα να καταστεί αυτοδύναμο, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής: Προσωρινό Πρόεδρο την Μαρία Παπαδάκη του Ιωάννη, Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (Α.Δ.Τ. Χ 701319), για χρονικό διάστημα μέχρι το Τμήμα να καταστεί αυτοδύναμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

comments powered by Disqus