Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας

Τακτική συνεδρίαση θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμφιλοχίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 25ην του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2019 , ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 6.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα, ήτοι :

ΘΕΜΑ 1ο : « Αποδοχή όρων ένταξης έργων « ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ » και « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος ) ].
ΘΕΜΑ 2ο : «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αμφιλοχίας στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 3ο : « Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. Έτος 2020-2021 ».
[ Εισηγήτρια : η κ. Ελένη Δράκου ( Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ].
ΘΕΜΑ 4Ο : « Καθορισμός τελών ύδρευσης & αποχέτευσης έτους 2020 Δήμου Αμφιλοχίας (Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ,ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ)».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 5ο : « Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού έτους 2020 Δήμου Αμφιλοχίας ( Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ,ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ)».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 6ο : « Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2020 Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 7ο : « Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ( ΤΑΠ) έτους 2020 Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 8ο : « Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων έτους 2020 Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 9ο : « Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων των οποίων η χρήση επιτρέπεται , καθώς και των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων έτους 2020 Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 10ο : « Καθορισμός τελών καθαριότητας Λαϊκών Αγορών έτους 2020 Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 11ο : « Καθορισμός Τέλους Κυριακάτικης Αγοράς έτους 2020 Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 12ο : « Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου
Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 13ο : « Ορισμός εκπροσώπων στην σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 , παργ. 2 του Ν.2734/1999 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 14ο : « Οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους ».
[ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα ( Αντίδημαρχος) ].
ΘΕΜΑ 15ο : « Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων ».
[ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 16ο : « Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 17ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

comments powered by Disqus