Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου στις 18 Δεκεμβρίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου στις 18 Δεκεμβρίου

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.
4555/2018, στην 14 η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
πραγματοποιηθεί στις 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00,
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1
στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 207/2019 απόφασης τους Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου
με θέμα: «Τιμολογιακή πολιτική έτους 2020».
(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Κιτσοπάνος).
2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στη σύσταση Δικτύου με την
επωνυμία: «Εθνικό δίκτυο πολιτισμού, παιδείας και περιβάλλοντος Ο.Τ.Α.».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).
3. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 56/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η
υπ’ αριθμ. 34/2019 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ.
Σκορδόπουλος).
 Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα
Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82
του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

4. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 57/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η
υπ’ αριθμ. 35/2019 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ.
Σκορδόπουλος).
 Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα
Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82
του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).
6. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Α.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).
7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
9. Συμπλήρωση των 225 & 226/2019 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί
ορισμού μελών του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.
Αγρινίου αντίστοιχα.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου
έτους 2019.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
11. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου
Αγρινίου.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 5/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής – Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).
12. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
13. Συμπληρωματική κατανομή έτους 2019 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών σχολείων.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 18/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας – Αντιδήμαρχος
κ. Ζαρκαβέλης).
14. Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 199/2019 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της
πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγρινίου” με Κωδικό ΟΠΣ 5034772
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία 2014-2020” και ορισμός τριών εκπροσώπων στην επιτροπή
παρακολούθησης της πράξης».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
15. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16/2017απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με
θέμα: «Καθιέρωση 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις
Κυριακές και αργίες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου», όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 193 & 400/2017 και 100/2019 αποφάσεις
Δημοτικού Συμβουλίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
16. Έγκριση του σχεδίου απόφασης Δημάρχου Αγρινίου με θέμα: Τροποποίηση
της απόφασης 34/2017 με αριθ.πρωτ.:2156/13-01-2017 όπως τροποποιήθηκε με
την 374/2018 με αριθμ. πρωτ.:29704, Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα των
Υποέργων «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
με Α/Α 1, και «ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Α/Α 2 της Πράξης
«ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» και Κωδ. ΟΠΣ 5002126 του Ε.Π.
«Δυτικής Ελλάδας 2014-2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
17. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 266/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με
θέμα: «Καθορισμός τιμής μονάδος για εξαγορά ρυμοτομούμενου τμήματος (με
φερόμενο ιδιοκτήτη τον Ηλία Σιορίκη) μεταξύ του Ο.Τ. 36 και του Ο.Τ. 35 Α του
ρυμοτομικού σχεδίου της Τ.Κ. Ρουσέικων του Δ.Δ. Νεάπολης του Δήμου
Αγρινίου για την διάνοιξη της οδού», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ’
αριθμ. 115/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Κατασκευή χωρισμάτων από γυψοσανίδα σε διάφορα κτήρια του Δήμου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η/2019 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 95 και παρ. 1
του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006, Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων, που αναφέρεται
στη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., σε
συνδυασμό με τις διατάξεις τoυ άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (όπως τροπ. με το
άρθρο 18 εδαφ. 10 παρ. κα΄ του Ν. 3870/2010), στην 3η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Δήμου Αγρινίου οικονομικού
έτους 2020.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 277/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής – Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγρινίου έτους 2020.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 278/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής – Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

comments powered by Disqus