Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί “διά περιφοράς”, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020, σχετικά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.), την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 με ώρα λήξης 14:00 μ.μ., για λήψη αποφάσεων βάσει των συνημμένων σχετικών εντύπων (“Έντυπο ψηφοφορίας θεμάτων” και “Έντυπο οδηγιών”), στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θέρμου για το σχολικό έτος 2021-2022.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

Έγκριση Συστατικής Πράξης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Π.Ε. Αιτωλ/νίας.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

Κατανομή πίστωσης 13.899,12 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων {Γ΄ κατανομή 2020}.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

Κατανομή πίστωσης 8.487,25 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

Περί χορήγησης έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου της προς αδειοδότηση εγκατάστασης “Εργαστήριο παραγωγής & εμφιάλωσης κρασιού” της Τσιλιπάνη Δέσποινας στη θέση “Μνήματα” Κοινότητας Πετροχωρίου.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής (παρ. 6 αρθ. 199 ν. 3463/06) για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν αξία.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Οδοποιίας Τ.Κ. Θέρμου.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ. Καλουδίου Δήμου Θέρμου.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

Αναπροσαρμογή τελών δικαιώματος ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Θέρμου για το έτος 2021.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

Αναπροσαρμογή τελών δικαιώματος ηλεκτροφωτισμού – καθαριότητας Δήμου Θέρμου για το έτος 2021.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

Αναπροσαρμογή τελών χρήσης πεζοδρομίων οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Θέρμου για το έτος 2021.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

Επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Δήμου Θέρμου για το έτος 2021. [Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

Αναπροσαρμογή τέλους Κοιμητηρίων Δήμου Θέρμου για το έτος 2021.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

15. Αναπροσαρμογή επιβολής τέλους άρδευσης για το έτος 2021.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

16. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών έτους 2021. [Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

17. Περί συνεργασίας με εταιρεία Ανακύκλωσης ρούχων και παπουτσιών.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

18. Περί τοποθέτησης προτομών: α) Κώστα Δήμου Μαραγιάννη, συγγραφέα και λαογράφου, και β) Α΄ Μητροπολίτη Ελβετίας Δαμασκηνού Παπανδρέου.

[Εισηγητής: Κωνσταντάρας Σπυρίδων, Δήμαρχος]

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Θέρμου κ. Αγγελόπουλος Φώτιος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

19. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα (σχετικά η από 7-7-2020 αίτηση κατοίκων της Κοινότητας Πετροχωρίου και η υπ’ αριθμ’ 13/2020 Απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Πετροχωρίου με θέμα «Αίτηση κατοίκων για άλυτα προβλήματα της Κοινότητας».

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Πετροχωρίου κ. Συρακούλας Ιωάννης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

comments powered by Disqus