13/04/2021 16:32

Απάντηση στην επιστολή του Φορέα Διαχείρισης Λ/Θ Μεσ/γγίου – Αιτωλικού

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπαγόμενο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ως αρμόδιος για την διοίκηση και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, όποτε απαιτηθεί, γνωμοδοτεί προς τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΥΠΕ ) για σχετικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που του αποστέλλονται επίσημα από τις εν λόγω υπηρεσίες. Υπογραμμίζεται και πάλι ότι ο Φορέας δεν αδειοδοτεί αλλά μόνον γνωμοδοτεί όπως κάνουν και άλλες υπηρεσίες (Αρχαιολογία, Δασαρχείο κλπ).

Στις 24/6/2014, από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (της οικίας προς εμάς Αποκεντρωμένης Διοίκησης) εστάλησαν για γνωμοδότηση στον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 4 μονάδες επεξεργασίας αγροτικών υπολειμμάτων (φυτικής βιομάζας) προς παραγωγή βιοαερίου & μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο (R-BIONERGY MIKE, ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΕ, PERIS ENERGY IKE, TALLOS BIOMASS IKE), οι οποίες εντοπίζονται στις περιοχές Γύρα Μακρή και Παλαιοκαμάρες πλησίον της λιμνοθάλασσας Κλείσοβας και εντός της Περιφερειακής Περιοχής ΠΠ2 του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

Ο Φορέας Διαχείρισης (στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του όπως περιγράφονται στο νόμο 2742 και αφορούν σε χωρικό επίπεδο την ΚΥΑ 22306/ΦΕΚ477Δ/31-5-2006 με την οποία ορίζονται επιμέρους ζώνες εντός του Πάρκου και οι επιτρεπόμενες εντός αυτού χρήσεις) και με βάση τον νόμο 3851/2010 σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία ΑΠΕ εντός των ΠΠ, γνωμοδότησε θετικά για αυτές τις 4 μονάδες στις 24/6/2014 και με αριθμούς πρωτοκόλλου 6043, 6044, 6045, 6046, προς την Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επιπλέον, στην γνωμοδότηση του προνόησε και θεώρησε ως απαραίτητη την συνολική αντιμετώπιση των ενδεχόμενων κινδύνων με την εκπόνηση μελέτης διασποράς ρύπων καθώς και την εκπόνηση ειδικής ορνιθολογικής μελέτης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της την πρώτη, ώστε: α) Να καθοριστεί η ελάχιστη απόσταση που θα πρέπει να τηρείται από την περιοχή ΠΦ1, για την εγκατάσταση αυτών και παρόμοιων μονάδων και β) να καθοριστούν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ηχορύπανσης στα συγκεκριμένα σημεία ελέγχου. Πράγματι οι τέσσερις μονάδες εκπόνησαν την μελέτη συνολικής διαχείρισης αποβλήτων και διασποράς ρύπων την οποία απέστειλαν στην Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και η οποία την κοινοποίησε στον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου στις 8/8/2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 6415. Στις 4/12/2014 ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιόνιων νήσων ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας των 4 μονάδων και αναρτήθηκαν οι αποφάσεις του στο Διαύγεια με ΑΔΑ (B8Σ0ΟΡ1Φ-ΣΩ6, Β35ΟΡιΦ-7Ξ1, ΒΤΠΘΟΡ1-56Χ, 7ΟΓΧΟΡ1Φ-ΖΩΘ).

Έκτοτε, δεν είχε περιέλθει αρμοδίως κάποιο νεότερο έγγραφο περί αυτών των μονάδων στον Φορέα Διαχείρισης ο οποίος πληροφορήθηκε πολύ αργότερα, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου Μεσολογγίου στις 23/3/2017, πως για τις εν λόγω μονάδες έχουν ακολουθήσει τρεις τροποποιήσεις της ως άνω αναφερθείσας αρχικής Α.Ε.Π.Ο που μεταβάλλουν τόσο την πρώτη ύλη παραγωγής του βιοαερίου από αγροτικά υπολείμματα σε βιορευστά (τηγανέλαια κλπ) οσο και τα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των κινητήρων των ηλεκτρογενητριών καθως επίσης και την ετήσια απαιτούμενη ποσότητα βιορευστών. Υπογραμμίζεται και εδώ ότι στον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου δεν στάλθηκε ποτέ για γνωμοδότηση κάποια από τις τροποποιήσεις των Α.Ε.Π.Ο.

Αμέσως μετά, ο Φορέας μας έθεσε το θέμα στο Δικό του ΔΣ το οποίο αποφάσισε σχετικά και διατύπωσε το εξής : «Επί της ουσίας της ως άνω υπόθεσης και λαμβάνοντας υπ όψη το ότι, μετά από τις τροποποιήσεις, υπεισέρχονται κατά τη γνώμη μας σημαντικές μεταβολές των στοιχείων των εν λόγω έργων (η καύσιμη ύλη και οι κινητήρες που την χρησιμοποιούν) ο Φορέας μας διατυπώνει επίσημα (απόφαση του ΔΣ του που πρόκειται να υπογραφεί στο αμέσως ερχόμενο χρονικό διάστημα και να σας κοινοποιηθεί) τις επιφυλάξεις του για τη συμβατότητα των εν λόγω μονάδων (όπως αυτές τροποποιήθηκαν) ως προς την ευαισθησία των προστατευτέων αντικειμένων του Εθνικού Πάρκου».

Επ’ αυτού δε ενημέρωσε άμεσα και ολοκληρωμένα τον αρμόδιο Υπουργό και διατύπωσε και την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη πρόνοια στη σχετική με «τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων» νομοθεσία, όπως επαναγνωμοδοτούν οι αρμόδιοι φορείς όταν στις τροποποιήσεις περιλαμβάνονται αξιόλογες μεταβολές στα θεμελιώδη στοιχεία – δεδομένα των όποιων έργων. Διαφορετικά, ενέχεται ο κίνδυνος όπως, δια της «καταχρήσεως» των κατ’ εξακολούθηση τροποποιήσεων, αδειοδοτούνται τελικά δραστηριότητες μη συμβατές επί της ουσίας με τους χώρους όπου χωροθετούνται.

Επομένως, κύριε εκδότη της εφημερίδας, ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου ΛΘ Μεσολογγγίου, όχι μόνο δεν αποσιώπησε κάτι από την υπόθεση όπως υπονοήθηκε στο δημοσιευμένο άρθρο των πολιτών, αλλά λειτούργησε με πλήρη διαφάνεια, ουσιαστικά, ολοκληρωμένα και με υπευθυνότητα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών του. Και υπογραμμίζω ότι οι ενέργειές του ήταν πάντα ΑΜΕΣΕΣ χωρίς καθυστερήσεις.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φώτης Περγαντής