26/02/2021 8:10

Δήμος Αγρινίου: Νέες δίμηνες προσλήψεις

Πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας δύο(2) ατόμων κατηγορίας –κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάςτης Διεύθυνσης Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες καθαρισμού και Υγιεινής του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» του Δήμου Αγρινίου, με τα ακόλουθα προσόντα:

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:1.Να είναι Έλληνες Πολίτες.

2.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

4.Να είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου.

5.Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και τα σχετικά κωλύματα των Π.Δ. 164/2004 και Π/Δ. 180/2004.

6.Να μην έχουν κώλυμα 12μηνης απασχόλησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 και το άρθρο 5 του ν.2527/1997.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.2.Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.3.Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν κώλυμα των Π.Δ. 164/2004 και Π/Δ. 180/2004.4. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεταιστην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν κώλυμα 12μηνης απασχόλησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 και το άρθρο 5 του ν.2527/1997. 5.Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως τουΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.6. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι:Είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου δηλώνοντας την ακριβή διεύθυνση κατοικίας τους

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αγρινίου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου (www.agrinio.gov.gr) προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στην ιστοσελίδα του Δήμου μαζί με την ανακοίνωση θα αναρτηθεί και η αίτηση που θα πρέπει να συμπληρώσουν οιενδιαφερόμενοι.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός τριών(3) ημερών ήτοι από 23Φεβρουαρίου 2021έως και 25Φεβρουαρίου 2021να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση , και να την υποβάλουν μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά ΜΟΝΟΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: idox@agrinio.gr

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Ο Δήμος Αγρινίου μετά από Απόφαση Δημάρχου προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, από τους υποψηφίους που έχουν υποβάλλει αίτηση μέσα στο χρονικό όριο που ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση.