06/03/2021 16:53

Διπλή συνεδρίαση για το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου

Την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00 θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη η 14η/2020 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αγρινίου έτους 2021.

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης).

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

Θα ακολουθήσει η ειδική συνεδρίαση, επίσης μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 18:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2019 Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 191/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

.