30/07/2021 11:20

Έγκριση τριών μελετών για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Ξηρομέρου από το ΕΣΠΑ

Με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου, έγινε αποδοχή της συμμετοχής και των αντίστοιχων τριών μελετών, για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης προϋπολογισμού 840.100 €, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Η πρόταση αφορά τα εξής τρία υποέργα:

Υποέργο 1: «Κινητός Εξοπλισμός για Διαλογή στην πηγή»: προϋπολογισμού 775.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Υποέργο 2: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» προϋπολογισμού 15.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Υποέργο 3: «Οργάνωση Δράσεων Ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας» :προϋπολογισμού 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

mytikaspress.blogspot.com