Εμβολιασμός: Freedom pass και data στους νέους 15 – 17 ετών

Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Θεσπίζονται υποστηρικτικά μέτρα για τα εμβολιασθέντα άτομα ηλικίας 15 -17 ετών.

Ειδικότερα:
α. Για το χρονικό διάστημα που υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από την πανδημία COVID-19 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2021, χορηγείται διευκόλυνση σε κάθε φυσικό πρόσωπο, ηλικίας 15 έως 17 ετών, μέσω συστήματος επιταγών («Voucher»), για την παροχή από παρόχους κινητής τηλεφωνίας δωρεάν πακέτου δεδομένων 50 GB («Freedom Pass/Data»).

Η εν λόγω διευκόλυνση:
– χορηγείται σε ανήλικους χρήστες συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας ηλικίας 15 έως 17 ετών που έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη ή τη μοναδική δόση του εμβολίου από τη θέση σε ισχύ του Εθνικού Προγράμματος μέχρι και την 31η. 12.2021 («Εμβολιασθέντες»),

– πιστώνεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) στους δικαιούχους με τη μορφή παροχής δωρεάν πακέτου δεδομένων για την πλοήγηση στο διαδίκτυο από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, το οποίο παραμένει ενεργοποιημένο για διάρκεια τριών (3) μηνών από την ενεργοποίησή του.

β. Προβλέπονται η δημιουργία ειδικής εφαρμογής προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) για την υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας και η σύναψη σύμβασης από την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε με τον δημιουργό της ανωτέρω ειδικής εφαρμογής, με αντικείμενο την εκτέλεση και επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρίζονται σε αυτήν.

γ. Η χρηματοδότηση για την παροχή της ανωτέρω διευκόλυνσης, πραγματοποιείται μέσω επιχορήγησης της Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσής του από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

δ. Για την ανάπτυξη της σχετικής εφαρμογής, επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση των

Κειμένων διατάξεων [άρθρο 2 του ν.4682/2020 (άρθρο 14 της από 11.3.2020 ΠΝΠ)].

ε. Με κ.υ.α. ρυθμίζονται όλα τα επιμέρους ζητήματα εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης καθώς και η δυνατότητα παράτασης αυτής.

dikaiologitika.gr