18/01/2021 17:54

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία 200 ρομπότ απολύμανσης κατά του κορονοϊού

Ðáñáäüèçêáí óÞìåñá óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÍïóçìÜôùí Èþñáêïò Áèçíþí «Ç Óùôçñßá», 19 êáéíïýñéïé áíáðíåõóôÞñåò õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò, ðïõ èá åîïðëßóïõí Üìåóá áíôßóôïé÷åò íÝåò êëßíåò óôéò ÌïíÜäåò ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò ôïõ íïóïêïìåßïõ, êáé ðéï óõãêåêñéìÝíá óôç ÌÅÈ ôïõ ÊÝíôñïõ ÁíáðíåõóôéêÞò ÁíåðÜñêåéáò êáé óôç ÌÅÈ ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò ÐíåõìïíïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò. Ïé áíáðíåõóôÞñåò ðïõ ðáñáäüèçêáí åßíáé ôï ðñþôï ìÝñïò ôçò äùñåÜò ôçò åôáéñåßáò «ÐáðáóôñÜôïò». Ôéò åðüìåíåò çìÝñåò èá ðáñáäïèïýí óôï Õðïõñãåßï Õãåßáò Üëëïé 31, áíåâÜæïíôáò ôï óõíïëéêü áñéèìü ôçò äùñåÜò ôçò «ÐáðáóôñÜôïò», óå 50 êáéíïýñéïõò áíáðíåõóôÞñåò õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò ãéá ÌïíÜäåò ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò. Ï Õðïõñãüò Õãåßáò Âáóßëçò Êéêßëéáò åõ÷áñéóôåß ôçí åôáéñåßá «ÐáðáóôñÜôïò» ãéá ôç óçìáíôéêÞ óõìâïëÞ ôçò óôçí åíßó÷õóç ôïõ Åèíéêïý ÓõóôÞìáôïò Õãåßáò, ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ìåãÜëçò êñßóçò Äçìüóéáò Õãåßáò ðïõ âéþíïõìå óôç ÷þñá.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι δρομολόγησε την αγορά 200 ρομπότ απολύμανσης, τα οποία θα παραδοθούν σε νοσοκομεία όλης της Ευρώπης τις επόμενες εβδομάδες, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού με την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού στα κράτη μέλη.

Διατίθεται έτσι ειδικός προϋπολογισμός συνολικού ύψους έως 12 εκατομμυρίων ευρώ από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI).

Νοσοκομεία από τα περισσότερα κράτη μέλη εξέφρασαν ενδιαφέρον να προμηθευτούν αυτά τα ρομπότ, τα οποία μπορούν να απολυμάνουν μέσα σε μόλις σε 15 λεπτά τους συνήθεις χώρους των ασθενών, χρησιμοποιώντας υπεριώδη ακτινοβολία, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη και τη μείωση της διασποράς του ιού. Η διαδικασία θα ελέγχεται από χειριστή, ο οποίος θα βρίσκεται εκτός του χώρου που πρόκειται να απολυμανθεί, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του στην υπεριώδη ακτινοβολία.

newsbeast.gr