Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΒΕΖΙΡ ΤΖΑΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΚΡΗΝΩΝ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011468240) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

  • ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε αναστηλωτικές – οικοδομικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικές – οικοδομικές εργασίες: Δύο (2) άτομα

Αιτήσεις: 28/07 – 06/08/21.