13/04/2021 16:50

Σπ. Κωνσταντάρας: Ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης Θέρμου προσπαθεί να παραπλανήσει τους πολίτες

Με δημόσια ανακοίνωση του ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης Θέρμου προσπαθεί για μια ακόμη φορά να παραπλανήσει τους πολίτες, να μηδενίσει το έργο της δημοτικής αρχής αλλά και τη συνολική διεκδίκηση του αυτοδιοικητικού κινήματος, σχετικά με την εξασφάλιση πόρων για τους δήμους από την πολιτεία. Έτσι μέμφεται την δημοτική αρχή Θέρμου, ότι τάχα ο δήμος Θέρμου πήρε λιγότερα χρήματα από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και ΙΙ», όπως επίσης και ότι στο Αναπτυξιακό Συνέδριο στην Πάτρα δεν εξασφαλίστηκε κάποια χρηματοδότηση για τις αναπτυξιακές πηγές του τόπου και αναφέρει ως παράδειγμα για την λίμνη Τριχωνίδα. Απαντούμε ότι με στοιχειώδη ανάγνωση των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και ΙΙ» θα είχε καταλήξει στο τρόπο χρηματοδότηση των Δήμων που επέλεξε η πολιτεία.
1) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ο Δήμος Θέρμου έλαβε 170.000 ευρώ . Τα κριτήρια αναφέρονται στην σχετική Πρόσκληση με ΑΔΑ : ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ και το σχετικό απόσπασμα έχει ως εξής :
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ (€). Καθορίζεται «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (Δήμο)», το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: • 30 εκ. € ισόποσα σε όλους της Δήμους • 30 εκ. € βάσει της έκτασης με συντελεστή βαρύτητας 40%. του αριθμού των οικισμών ανά Δήμο με συντελεστή βαρύτητας 30%. του μόνιμου πληθυσμού με συντελεστή βαρύτητας 30%. Τα ανωτέρω ποσά αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα (Παράρτημα 1 της παρούσης) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.»

2) ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ο Δήμος Θέρμου έλαβε 23.300 ευρώ . Τα κριτήρια αναφέρονται στην σχετική Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ και το σχετικό απόσπασμα έχει ως εξής :
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ (€). Καθορίζεται ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (Δήμο), το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: • Ο αριθμός μαθητών με συντελεστή βαρύτητας 70%. • Ο αριθμός τμημάτων των σχολείων με συντελεστή βαρύτητας 30%. • Ελάχιστο ποσό κατανομής 5.000,00€. Τα ανωτέρω ποσά αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα (Παράρτημα 1 της παρούσης) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής».

3) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ο Δήμος Θέρμου έλαβε 208.000 ευρώ . Τα κριτήρια αναφέρονται στην σχετική Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΩΩ16465ΧΘ75ΣΠ και το σχετικό απόσπασμα έχει ως εξής :
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 70.000.000,00 ευρώ (€). Το ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (δήμο), διαμορφώνεται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: α) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους χρηματικό ποσό 130.000,00 €. Β) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό πάνω από 1.500 κατοίκους: β1) Χρηματικό ποσό 200.000,00 € προσαυξημένο με ποσό ίσο με τον μόνιμο πληθυσμό του δήμου, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτόν οικισμός άνω των 5.000 κατοίκων. Β2) Χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο 90% του αθροίσματος των 200.000,00 € συν ποσού ίσου με το μόνιμο πληθυσμό του δήμου, εφόσον υπάρχει τουλάχιστον της οικισμός άνω των 5.000 κατοίκων. Τα παραπάνω ποσά αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα (Παράρτημα 1 της παρούσης) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ποσά δύναται να μειωθούν της περιπτώσεις που υπερβαίνουν κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% το μέσο προϋπολογισθέν κόστος ανά m2 παιδικής χαράς, της αυτό θα προκύψει από τα τεχνικά δελτία που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος».
Τέλος σχετικά με τη συμμετοχή μας στο Αναπτυξιακό συνέδριο στην Πάτρα, θέλουμε να πληροφορήσουμε τον κ. Κασόλα, ότι έγιναν παρεμβάσεις από τον Δήμαρχο σε όλες τις θεματικές ενότητες, με απτά αποτελέσματα που θα τα διαπιστώνει και ο ίδιος κάθε μέρα αφού δεν ήταν παρών. Όσο αφορά για τις προοπτικές ανάπτυξης της λίμνης Τριχωνίδας θα είχε άποψη αν έκανε τον κόπο να επισκεφτεί τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας για να ενημερωθεί, ότι στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 -2018 είναι εγγεγραμμένη πίστωση 300.000 ευρώ για εκπόνηση οριστικής μελέτης, δημιουργίας παραλίμνιας διαδρομής «Αμπάρια –Σιταράλωνα» και «Πετροχώρι – Παραλία Φωτμού» που θα σημάνει την αναγέννηση της περιοχής, ενώ αν μετείχε και στη σύσκεψη που έγινε με τον Πρόεδρο και αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στο Δημαρχείο Θέρμου θα είχε άποψη για όλα τα θέματα υποδομών που διεκδικεί η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τους φορείς.
Θα επιστήσουμε την προσοχή στον κ. Κασόλα να είναι περισσότερο επιμελής στην ανάγνωση των Προσκλήσεων για να είναι εύστοχος την αντιπολιτευτική του πορεία.