Συνεδριάζει δια περιφοράς την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 29-9-2021 δια περιφοράς συνεδρίασης το Δημοτικό Συμβούλιο με ώρα έναρξης 12:30 και ώρα λήξης 13:30.

Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ και κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

-Πληρωμή έργων μέσω άλλων πιστώσεων.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω καθυστέρησης της εκταμίευσης των χρημάτων από το πρόγραμμα LEADER και Πράσινο Ταμείο και ο κίνδυνος που εγκυμονεί αυτή η καθυστέρηση αναφορικά με την πρόοδο των ενταγμένων σε αυτά έργων.